Ta strona używa plików Cookies - możesz je w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki - przeglądanie strony trener.lechaa.pl oznacza, że akceptujecie Państwo pliki Cookies z tej strony.

Kurs trenerski
- 120 godzin
dla 156 nauczycieli
- bezpłatnie."Dyskusja jest niezbędnym elementem warsztatu szkoleniowego. Wiele jest jednak przesłanek do inicjowania dyskusji i wiele jest technik dyskutowania, które z powodzeniem możemy wykorzystywać..."
Opis projektu

§1 Realizator projektu

 1. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą
  w Lublinie, ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin.
 2. Biuro projektu „PROFESJON@LNY TRENER” mieści się w Kielcach, ul. Sandomierska 89 - I-piętro pok.7 (oddział firmy).
 3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą – Samorządem Województwa Świętokrzyskiego / Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.
 4. Okres realizacji projektu: 01.03.2013 – 30.06.2014.
 5. Zasięg: województwo świętokrzyskie.
 6. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 180 osób spełniających kryteria uczestnika Działania 9.4 POKL, o których mowa w § 3.

§2 Zakres wsparcia

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje 120-godzinny kurs „Profesjon@lny trener”, w ramach którego zrealizowane zostaną moduły:

 • zasady efektywnego nauczania i uczenia się dorosłych - 8 godzin
 • komunikacja interpersonalna w pracy trenera - 16 godzin
 • proces grupowy - 16 godzin
 • autoprezentacja w pracy trenera - 8 godzin
 • przygotowanie szkolenia (budowanie programu, wyboru metod i technik szkoleniowych, itp.) - 24 godzin
 • sytuacje trudne w pracy trenera - 8 godzin
 • ewaluacja szkolenia - 8 godzin
 • zasady stosowania technologii informacyjnej i multimediów (w tym tablicy multimedialnej) w nauczaniu - 20 godzin
 • szkoleniowiec na rynku pracy - 4 godzin
 • egzamin - 8 godzin.

§3 Uczestnicy Projektu

Projekt skierowany jest do 180 nauczycieli/lek (w tym: min: 148 kobiet, 32 mężczyzn, 16 nauczycieli/lek kształcenia zawodowego, 118 nauczycieli/lek zatrudnionych na terenach wiejskich) spełniających łącznie 3 warunki:

a) zatrudnionych jako nauczyciele/lki szkolni (termin rozumiany zgodnie z Kartą Nauczyciela)

b) pracujących (uczących) i/lub zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego

c) oddelegowanych na szkolenie przez pracodawców.

§4 Kryteria uczestnictwa w projekcie

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 • Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
 • Dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej wraz z załącznikami: (dokumenty dostępne również siedzibie biura projektu):

a) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

b) Oświadczenie o zatrudnieniu na obszarze województwa świętokrzyskiego – na obszarach wiejskich

c) Zaświadczenie o zatrudnieniu

 • Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

§5 Zasady kwalifikacji Uczestników

 1. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z minimum 2 członków zespołu projektowego.
 2. Rekrutacja ma charakter ciągły i jest prowadzona do momentu pozytywnego zakwalifikowania 180 osób.
 3. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) Kryteria formalne, tj.

- nauczyciele/lki szkolni/ne pracujący(e) / zamieszkujący(ce) na terenie województwa świętokrzyskiego

b) Kryteria dodatkowe:

 • kobiety – 2 pkt
 • nauczyciele/lki pracujący(e) / zamieszkujący(ce) na terenach wiejskich – 2 pkt
 • nauczyciele/lki pracujący(e) / zamieszkujący(ce) na terenach powiatów:

- kazimierski, opatowski, pińczowski – 2 pkt

- buski, sandomierski, ostrowiecki, włoszczowski, skarżyski, konecki, starachowicki – 1 pkt

- pozostałe – 0 pkt

 • nauczyciele/ki przedmiotów zawodowych, informatyki, przedsiębiorczości, języków obcych– 3 pkt

W przypadku osób o porównywalnym statusie decyduje kolejność zgłoszeń do projektu.

5. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 3 przewyższy liczbę 180 miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe.

6. Listy rezerwowe będą tworzone wg kolejności zgłoszeń (data na Karcie Zgłoszeniowej).

7. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie – nie więcej niż 20% godzin szkoleniowych).

8. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam status.

9. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.

§6 Organizacja usług

 1. Udział w projekcie jest dla nauczyciela i jego placówki CAŁKOWICIE BEZPŁATNY. Jako tzw. wkład własny niefinansowy rozliczany jest czas jaki nauczyciel poświęca na szkolenie ze swego 40-sto godzinnego tygodnia pracy (w tym wypadku czas szkoleń realizowanych popołudniami od poniedziałku do piątku). Aby rozliczyć ten czas uczestnicy muszą się zgodzić na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych na temat wynagrodzenia i wymiaru etatu. Dostęp do tych danych po stronie Wnioskodawcy będzie mieć tylko osoba sporządzająca wnioski o płatność oraz księgowa. Przetwarzanie tych danych będzie odbywać się zgodnie z ustawą nt. danych osobowych, do czego Wnioskodawca zobligowany jest przepisami ustawy. Wkład udokumentowany będzie w postaci comiesięcznych oświadczeń wystawianych przez podmiot wypłacający wynagrodzenie lub organ prowadzący placówkę oświatową, przekazywanych beneficjentowi, zgodnie ze wstępną deklaracją złożoną przez uczestnika projektu na etapie rekrutacji.
 2. Szkolenia organizowane będą w miejscowościach województwa świętokrzyskiego niedalekich od miejsc pracy/zamieszkania nauczycieli/lek z danej grupy. Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych (ok 4 godziny dydaktyczne dziennie) i w weekendy (do 8 godzin dydaktycznych dziennie).
 3. Uczestnicy otrzymają ologowane materiały szkoleniowe (segregator z przekłądkami, notatnik, pendrive, długopis), książki z danego zakresu tematycznego, skrypty i karty ćwiczeń. Wyboru materiałów szkoleniowych dokonuje personel projektu w porozumieniu z wykładowcami.
 4. Podczas zajęć Uczestnicy otrzymują: poczęstunek w postaci ciastek oraz napojów ciepłych i zimnych oraz obiad (tylko podczas 8 godzinnych zajęć).
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć, lub - jeśli będzie to możliwe - z inną grupą.
 6. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie i dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. Maksymalna procentowa absencja uczestników wynosi 20% nieobecności usprawiedliwionych.
 7. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Dojazd jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli forma wsparcia realizowana jest w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania i zatrudnienia Uczestnika (wyjątek stanowią zajęcie które realizowane są podczas weekendu, wtedy uczestnikom w przypadku gdy forma wsparcie realizowana jest w tej samej miejscowości co miejsce zatrudnienia mogą starać się o zwroty kosztów dojazdu).Koszty ponoszone przez Uczestników powinny być dokumentowane biletem komunikacji zbiorowej (w obie strony) za każdy dzień udziału w projekcie. Bilety komunikacji zbiorowej to: bilety kolejowe II klasy, bilety komunikacji podmiejskiej. W przypadku zakupienia biletów długoterminowych np. tygodniowych, miesięcznych wskazane jest, aby termin ważności biletu odpowiadał terminowi trwania udzielanej pomocy (cena biletu: ilość dni ważności biletu = ilość dni szkolenia). W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej – koszt dojazdu może być rozliczony samochodem osobowym. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie biletu na przejechanej trasie po przedstawieniu przez Uczestnika stosownego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez organizatora o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg. informacji uzyskanej od przewoźnika).
 8. Zwrot kosztów dojazdów jest wypłacany po zakończeniu udziału w projekcie, najpóźniej do dnia 30.06.2014 r. (zakończenie realizacji projektu).

 • Warunkiem zorganizowania edycji szkolenia jest zebranie pełnej grupy szkoleniowej.

10. Każdy Uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w min 80% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu końcowego i uzyskania zaświadczeń. Zajęcia opuszczone muszą zostać usprawiedliwione zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6, pkt. 6.

11. Przekroczenie dozwolonej nieobecności będzie wiązało się z możliwością nieotrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

§7 Zasady monitoringu Uczestników

 1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (np. utrata zatrudnienia, zmiana zatrudnienia, itp.).
 4. Informacje o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.
 5. Uczestnicy mają prawo wpływać na profilowanie tematyki kursu poprzez przekazywanie ustnie bądź pisemnie informacji o proponowanych zmianach Organizatorowi bądź wykładowcy prowadzącemu zajęcia.

§8 Obowiązki Uczestników

1. Uczestnicy posiadają następujące obowiązki:

a) Przestrzeganie niniejszego Regulaminu

b) Punktualne przychodzenie na zajęcia

c) Rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów

d) Przystąpienie do egzaminów końcowych

e) Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 7

§9 Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu.

2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do LECHAA CONSULTING Sp. z o. o.
w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

3. W przypadku zmiany ww. wytycznych LECHAA CONSULTING Sp. z o. o zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu

4. Regulamin projektu wchodzi w życie w dniu 01.03.2013 r.

 

 

LECHAA CONSULTING sp. z o.o. | Wszystkie projekty w woj. świętokrzyskim